ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ

រស់នៅមានសុខភាពល្អ។ រស់នៅមានសុវត្ថិភាព។ រស់នៅក្នុងផ្ទះ។

ឥឡូវនេះ លើសពីពេលណាទាំងអស់ យើងទាំងអស់គ្នា ចង់មានសុខភាពល្អ។ Dr. Donna Antarr, សមាជិកនៃគណៈទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ យូណេស, ចែករំលែកគន្លឹះបែបងាយៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19។ ពីការលាងសម្អាតដៃរបស់អ្នក យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីបំបាត់ស្ត្រេស, គន្លឹះទាំងនេះ ផ្តល់នូវសុខភាពផ្លូវចិត្ត នៅក្នុងពេលវេលា ដែលមិនច្បាស់លាស់។ ​