ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ

JEUNESSE ®

ពានរង្វាន់

និង ការរាប់

យូណេស បានបង្កើតនូវស្តង់ដារខ្ពស់ សម្រាប់ភាពប្រសើរឡើងនូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃធុរកិច្ច ពីប្រតិបត្តិការ និងបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់ទីផ្សារ និងការទំនាក់ទំនង។​ ការប្តេជ្ញាចិត្តនេះ ចំពោះគុណភាព និង ភាពឥតខ្ចោះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ ដោយកម្មវិធីពានរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញជាច្រើន និង បានទទួលពានរង្វាន់ផ្នែកជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាច្រើន ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ធុរកិច្ច និង ឧស្សាហកម្ម ការចាត់លំដាប់ថ្នាក់

Jeunesse Global Direct Selling News
#14

ព័ត៌មានការលក់ផ្ទាល់
ពិភពលោក 100

Jeunesse Global Inc 5000 - One of the Most Prestigious Awards in Business
បានទទួលរង្វាន់ 

៥​ ដង

INC 500/5000 LIST
ការរីកចម្រើនលឿនបំផុត
ក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើន

ពានរង្វាន់សរុប ដោយចំនួនតួលេខ

Jeunesse Global Steveie Awards
190

STEVIE
AWARDS

Jeunesse Global Marcon Awards
129

MARCOM
AWARDS

Jeunesse Global Telly Awards
111

TELLY
AWARDS

Jeunesse Global Communicator Awards
96

COMMUNICATOR
AWARDS

Jeunesse Global Ava Digital Awards
112

AVA DIGITAL
AWARDS

Jeunesse Global Videographer Awards
93

VIDEOGRAPHER
AWARDS

Jeunesse Global Direct Selling News
26

DIRECT SELLING
NEWS AWARDS

Jeunesse Global DSN Most Influential Women
35

SVUS
AWARDS

Jeunesse Global American Graphic Design Awards
20

GRAPHIC DESIGN
AWARDS

Jeunesse Global Inc 500 - One of the Most Prestigious Awards in Business
10

INC 500/5000
AWARDS

Jeunesse Global Ethos Award
6

DSA
AWARDS

Jeunesse Global Toper Malaysia Awards
4

MLM TOPER
MALAYSIA AWARDS

Jeunesse Global Entrepeneur
1

ENTREPRENEUR OF THE
YEAR AWARDS

Jeunesse Global Entrepeneur
14

OTHER
AWARDS