ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ
Jeunesse Global Luminesce Skin Care Products
Jeunesse Global Luminesce Skin Care Products

កំណត់យុវវ័យឡើងវិញ

Jeunesse Global Luminesce Skin Care Products

កែលំអរសម្រស់នៅ ក្មេងវ៍យ​ស្វា​ហាប់​ហើយ​ស្បែក​ក៏​មាន​ពន្លឺវិញ

ប្រើ luminesce ( លូមីនីស) ប្រឆាំងភាពចាស់មុនអាយុ​កែលំអរស្បែក ឲ្យសម្រស់នៅ ក្មេងវ័យ បំបាត់ស្នាម និង​ ស្បែករបស់អ្នក មានពន្លឺវិញ កាត់បន្ថយ មានស្នាម ខ្មៅនិងជ្រីវជ្រួញ បង្ហាញថា អ្នក ខុសគេ មានពន្លឺក្រហមទុំ ។ ការវិត្ដន៏ការដូចស្បែក មានរូបមន្ដផ្សុំជាតិ ទឹក រួម​ការទទួលសិទ្ឋិផ្ដាច់មុខ APT-200, សំរាប់ការថែរក្សាសម្រស់ នៅក្មេង និងស្បែកមើលទៅទន់រលោងរាបស.

ទស្សនាវិឌីអូ