ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ

អនស៍នៃភាពអស្ចារ្យ™

ជាវឥឡូនេះ ស្វែងយល់បន្ថែម

BENEFITS TO KEEP IN M1ND

CERA-Q

  • ចងចាំឈ្មោះ, ការពិត និង ពាក្យ
  • បានទទួលការគាំទ្រពីការសាកល្បងផ្នែកគ្លីនិក
  • ទទួលបានប្រភពពីប្រូតេអ៊ីនក្នុងសំបុកដង្កូវនាង

L-Theanine

  • ប្រយុទ្ធនឹងការរំខានផ្លូវចិត្ត
  • ជួយអ្នកឱ្យបំពេញការងារបានល្អ
  • បានទទួលការគាំទ្រពីការសាកល្បងផ្នែកគ្លីនិក
  • ទទួលបានប្រភពមកពីផ្លែពោត

CERA-Q បានការទទួលស្គាល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រហើយ

ពីមុន

បន្ទាប់

ការចងចាំ

មានឥទ្ធិពលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចំពោះការចងចាំ ពីកម្រិតដូចគ្នានៃ IQ។

ចំណាត់ថ្នាក់ពិន្ទុការចងចាំ
(MEAN = SEM)
Placebo
200 mg
400 mg

135

125

115

105

95

ការ​រួបរួមពាក្យឡើងវិញ

បានបង្ហាញ 90% ផ្លាស់ប្តូរពីខ្សែបន្ទាត់ផ្នែកក្រោមបំផុត។

លេខ RAVLT ត្រូវបានទាញយកមកវិញ
(MEAN = SEM)
Placebo
200 mg
400 mg

14

13

12

11

10

9

8

មុខងារនៃការយល់ដឹង

ក្រុម CERA-Q បានបង្ហាញពីស្ថិតិគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីការរីកចម្រើន ក្នុងមុខងារនៃការយល់ដឹង។

(MEAN = SEM)
Placebo
200 mg
400 mg

17

16

15

14

13

12

11

Jeunesse Global Corporate logo

M1ND ជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធ Y.E.S. Youth Enhancement System™


ស្វែងយល់បន្ថែម

តើទំនោរយ៉ាងដូចម្តេច?