ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ

ប្រសិទ្ធិភាពទី 17 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2018

នយោបាយឯកជន

 ធានាព័ត៏មានសន្ដិឯកជនដល់អ្នកដាក់ពាក្យចូលរួមជាមួយ ចន នីស សកល មានអាទិភាពមុន គេ ។ នយោបាយឯកជន របស់យើង​មានការអភិវឌ្ឍន៏​ជាការតាំចិត្ដរបស់ យើងពង្រីក​ពង្រឹងគុណភាពផលិតផល ភ្ជាប់គ្នា និងផ្ដល់សេវា សេចក្ដីសុចរឹត ទាក់ទងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង និងឆ្លុះបញ្ចំាង ដល់ការតាំងចិត្ដ​របស់យើង ដល់ភាពឯកជននិង សន្ដិសុខ ។

 ដោយប្រើប្រាស់គេហដ្ឋ

ទំព័របស់ យើង យល់ស្របតាម ការប្រមូលនិងព័ត៏មានប្រើប្រាស់​ដោយ ព៍ពណ័នា ក្នុង នយោបាយឯកជន របស់ចន នីស

ចន នីស ប្រគល់ដល់អ្នកមានសិទ្ឋិឯកជន តាមគោលការណ៏ កំណត់ចំណាំ ជ្រើសរើស ទៅមុខ ផ្ទេរ មានសន្ដិសុខ មាន ទិន្ឋ័យ ដោយសុចរឹត មាន ការប្រតិបត្ដិ

នយោបាយឯកជន គ្របដណ្ដប់ប្រមូលយក និងប្រើប្រាស់ ទិន្ន័យតាមគេហដ្ឋទំំព័រ : www.jeunesseglobal.com, www.jeunesseglobal2.com (collectively, the “Websites), and  the JMobile™ smart phone  Application  ពី[*] TM 

ទូរសព្វ័​Smart Phone Application ( ប្រមូលយក “Smart Phone APPs”)។ គេហដ្ឋទំព័រ Smart Phone APPS ប្រមូលយក យោងតាមគេហដ្ឋទំព័រ របស់ចន​នីស” ៕

យើងចង់អ្នកប្រើប្រាស់

​គេហដ្ឋ ចន​ នីស ហើយ យើងនិងផ្ដល់សេវាកម្ម ផលិតផល​និងសុវតិ្ថភាព យើងមានការផ្ដល់ជូនដ៏អស្ចារ្យ​ដោយរក្សាព័ត៏មានសម្ងាត់របស់អ្នកនិងធានាគ្រប់ពេល​នៅក្នុងប្រពន្ឋ័របស់យើង ។

បើសិនអ្នកមានសំនួរឬក៏ការព្រួយបារម្ភចំពោះសេចក្ដីថ្លែងការណ៏នេះអ្នក គួរតែទាក់ទងជាដំបូងជាមួយខាងផ្នែក Doug whitehead [email protected]

 គោលនយោបាយរបស់យើង​បង្កើតឡើងជួយដល់អ្នក ឲ្យយល់អំពីរៀបយើងប្រមូល​យក ប្រើប្រាស់ និង​ការពារ​ព័ត៏មានបុគ្គល ដល់អ្នក ផ្ដល់ប្រើប្រាស់​និង ជួយដល់អ្នក​ក្នុងការសំរេចចិត្ដ​ ពេលប្រើប្រាស់គេហដ្ឋទំព័ររបស់យើង ដឹងពីផលិតផល និងសេវាកម្ម ។

ព័ត៏មានបុគ្គល​

គេហដ្ឋទំព័ររបស់ចន នីស ប្រមូលប្រភេទខុសគ្នា​នៃបុគ្គល ព័ត៏មានអត្ដសញ្ញា​ ( PII) ឈ្មោះអាស័យដ្ឋាន​ អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល​និងលេខទូរ សព្វ័

 ពេលអ្នក ចូលដោនលោត និងប្រើប្រាស់ Smart Phone Apps  យើងប្រមូលយកព័ត៏មាន ដោយស្វ័យប្រវតិ្ដនៃប្រភេទ អ្នកប្រើប្រាស់ខុសគ្នា ប្រពន្ឋ័ ប្រតិបត្ដិការ​របៀបបកស្រាយ​និង​ការទទួល និងការទទួលស្គាល់ខុសគ្នា ។ យើងមិនសួរសំរាប់ឬ តាមដាន គ្រប់ទីតាំង មូលដា្ឋនព័ត៏មាន របស់អ្នក ពីទូរសព្វ័ ចល័ត គ្រប់ពេលវេលា ក្នុងឡុងពេល ដោន លោត ឬប្រើប្រាស់  JMobile ។ ទោះបីយ់ាងណា សួរសំរាប មានការតាមដាន ទីតាំង ព័ត៏មានមូលដ្ឋានពេលមានការប្រើប្រាស់ [ *.]

យើងបញ្ចូនព័ត៏មានអ្នកសំរាប់ កំណត់សម្គាល់ ពីពេលវេលា​ធ្វើការកាម្ម៉ង់ទិញ ដើម្បី ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដល់អ្នក អំពីព្រត្ដិការណ៏ ឬក៏សំរាប់ ចុះថ្លៃពិសេស ដែលយើងអាចមាន គ្រប់គ្រង ។ បើសិនអ្នកមិនចង់ទទួលយក ​ប្រភេទនៃការទំនាក់ទំង​ អ្នកអាច ប្រគល់ឲ្យគេវិញ ផ្ដល់ជូននូវកំរិតខុសគ្នា ។ យើង ត្រូវការប្រមូល​ព័ត៏មានជាក់លាក់ អំពីប្រពន្ឋ័ខុសគ្នា ។ អំពីប្រពន្ឋ័ផ្សេងគ្នា ប្រតិបត្ដិការណ៏ និងកំណត់សម្គាល់ ព័ត៏មានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ។

ដើម្បីបញ្ចូលក្នុងទំនាក់ទំង​របស់យើងក៏មានការលំបាក​ដល់អ្នក និងបន្ដបង្កើន​ផលិតផល​របស់និងសេវាកម្ម យើង​អាចសួរអំពីការ​

ស្មគ្រ័ចិត្ដ​ដផ្ដល់ឲ្យយើងវិញព៏ត៏មានបុគ្គល យោងតាម ភាពជាបុគ្គលរបស់អ្នក ឬ ការចាប់អារម្មណ៏មុខរបប ខាងប្រជាសាស្រ្ដ បទពិសោធន៏ជាមួយផលិតផល របស់អ្នក និងទំនាក់ទំនង ការចូលចិត្ដជាងគេរបស់យើង ។

ជាទូទៅ អ្នកអាចចូលទៅទស្សនាគេហដ្ឋទំព័រ​របស់ក្រុម ហ៊ុន ចន នីស ដោយមិនចាំបាច់​ចូលទៅក្នុង PII ។​បើទោះជ្រើរើស ការម្មង៉ តាមគេហេដ្ឋាទំព័រ ចន នីស យើងទាមទារ ឲ្យអ្នកសរេសរ​ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន ប្រៃសណី   អាស័យដ្ឋាន វិក័យប្រត័​ អាស័យ អីម៉ែល លេខទូរសព្ច័ កាតគ្រេឌិត និងកាល

បរិចេទផុតកំណត់ ។

គ្រប់ព័ត៏មានទាំងអស់បើសិនមានការចាំបាច់​សំរាប់យើងត្រូវបំពេញដាក់ចូលរយះពេល

អន្ដរកាល សំគាល់ថា អ្នកបានធ្វើលក្ខន្ដិកះការម្មង៉ទិញ ។

 គោលបំណងរបស់​គេហ្ឋទំព័រ របស់ចន នីស  សំរាប់អ្នកចែកចាយលក់ទាំងអស់​ គឺសំរាប់ ភាពជាអ្នកចែកចាយលក់របស់អ្នក ចូលទៅមើល គេហ្ឋទំព័រអនុញ្ញត្ដិឲ្យ អ្នក ការម្មង៉ទិញផលិតផលយកមកធ្វើការចែកចាយលក់

ប្រើ JMobile​ ដើម្បីការម្មង៉ទិញ ឬ ទិញតាម​ backoffice នៃគេហ្ឋទំព័រ អ្នកធ្វើចូលទៅមើលក្នុងការចែកចាយ លក់ ផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន ចន នីស។

ពេលអ្នកចុះឈ្មោះទៅជាអ្នកចែកចាយលក់របស់ ចន នីស និង ដោយហេតុនេះ អាចចូលទៅwww.Jeunesseglobal.comនិង www.JeunesseGlobal2.com​ យើងប្រមូលយក​PII រួម ទាំងឈ្មោះ របស់អ្នក អាស័យដា្ឋន ផ្ទះ ឬ កន្លែងធ្វើការ  អាស័យដ្ឋាន លេខ កាតគ្រេឌិត  កាលបរិច្ចេទ​ផុតកំណត់ អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ព័ត៏មានគណីធានាគារ ( សំរាប់ការដាក់ប្រាក់ ផ្ទាល់ ឬ បំណុលផ្ទាល់ ) រដ្ឋាភិបាល បានចេញឲ្យទទួលស្គាល់ទន្ន័យ​

រួមមាន។  ​តែមិនកំណត់ ដល់លិខិតឆ្លងដែន លេខបង់ពន្ឋ័  លេខអត្ដសញ្ញាណបន័ លេខធានារ៉ាបរងសង្គម ។ល។ យើងប្រមូលយក ឯកសារចម្លង មានរូបថត សញ្ញាណបន័ ។

នេះជាទិន្ន័យចំាបាច់​រៀបចំឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាអ្នកចែកចាយលក់របស់ ក្រុមហ៊ុន ចន 

នីស ក្នុងគោលឲ្យបានស្គាល់ថា អ្នកជានរណា ជំនួសដោយ

យើងអនុញ្ញាត្ដិឲ្យអាប់ឡាញរបស់អ្នក មើលឃើញត្រឹមតែ ​PII: ឈ្មោះរបស់អ្នក ប្រទេសដែលអ្នកចុះឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកប្រើ និង ឈ្មោះ អ្នកធានា

យើងអនុញ្ញាត្ដិ ធានា អ្នក​មើលឃើញ ឈ្មោះអ្នក អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល និងលេខទូរសព្ទ

បើសិនអ្នកជ្រើសរើស​យកការឆ្លើយតបវិញតាម គេហ្ឋទំព័រ យើងនឹងបង្ហាញ​នូវ PII ដែលអ្នកជ្រើសរើសយក មានឈ្មោះ គេហ្ឋទំព័រ URL លេខទូរសព្ទ

យើងក៏ជ្រើសរើសយកព័ត៏មានជាបុគ្គល ពីអតិភិជនដោយមានឈ្មោះ អាស័យ លេខទូរសព្ទ អ៊ីម៉ែល លេខកាតគ្រេឌិត និងកាល

បរិច្ជេទផុតកំណត់

PII នេះប្រើសំរាប់គិតលុយថ្លៃការម្មង៉ទិញផលិតផល និងដឹកជញ្ជូនផលិតផល​សំរាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត

ប្រមូលយកព័ត៏មាន

អត្ដសញ្ញាណជាបុគ្គល ដោយស្វ័យប្រវត្ដិ

ជាគេហ្ឋទំព័រ ពិតប្រាកដមែនទែន យើងប្រមូលយកព័ត៏មាន ជាក់លាក់ដោយស្វ័យប្រវិត្ដនិងរក្សាទុក​ក្នុងឯកសារ ។ ព័ត៏មាននេះ រួមមាន អ៊ីនថើណែត  អាស័យដ្ឋាន Proctocol ( IP) browser type , domain type ការផ្ដល់សេវាកម្ម អ៊ិនថើណែត ( ISP) មានទំព័រយោង ប្រព្ឋន័ ប្រតិបតិ្ដការណ៏ ថ្ងៃពេលវេលា ត្រា និង ចុច លើទិន្នន័យ ចង់បាន

យើងប្រើទូរសព្ទដៃធ្វើការវិភាគ​សសុវ៉ា អនុញ្ញតិ្ដឲ្យយើងយល់កាន់តែប្រសើថែមទៀត នូវតួរនាទី ទូរសព្ទ Smart phone App អ្នកលើdevice ។ នេះ software អាចកត់ត្រា​ព័ត៏មាន  ដូចជា តើអ្នកប្រើប្រាស់ ឌើម៉ងញឹកញាប់ប៉ុនណា ដែលការប្រើរួបរួម បង្កើតទិន្នន័យ និង ពេលដែលដោលោត ពាក្យនេះ ។ យើងមិនភ្ជាប់គ្នា ព័ត៏មានយើងរក្សាទុកព័ត៏មាន ធ្វើវិភាគក្នុង ទិន្នន័យ software គ្រប់បុគ្គលគ្រប់រូប បានទទួលស្គាល់ ដែលអ្នកចុះឈ្មោះដាក់ពាក្យក្នុង​ទូរសព្ទ Smart Phone Apps ។

ព័ត៏មានបន្ថែម

ដើម្បីការពារគណីរបស់អ្នក យើងអាចមានឪកាសបន្ថែមព័ត៏មាន ជាបុគ្គល​ដល់អ្នក ដាក់ពាក្យស៊ុំ មកយើង ជាមួយព័ត៏មានពីប្រភពភាគីទីបី

យើងប្រើសេវាកម្មមកពីអ្នកដឹកនាំរបស់យើង ក្នុងឧហ្សាកម្ម​ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ជាមួយអត្ដសញ្ញាណ របស់អ្នក ក្នុងការពារកុំឲ្យការលួចក្លែងបន្លំ គណីរបស់អ្នកដ៏ទៃ ឬពីក្រុមហ៊ុនផ្សេង ។

ពិនិត្យសាកល្បងមើលផលិតផល

បើសិនអ្នកសាកល្បង​ឬពិនិត្យផលិតផល តាមគេហ្ឋទំព័រ​របស់​ ចន នីស អ្នកត្រូវដឹងថា​គ្រប់ព័ត៏មាន ជា បុគ្គល ដែលអ្នកបាន ចូល អានមើល​ ប្រមូលយក ឬ ក៏ប្រើដោយ អ្នកដ៏ទៃ នៃវេទិការទាំងនេះ និង អាចប្រើបញ្ជូនដល់អ្នកវិញនូវ សារដែលមិនចង់បាន ។

សំរាប់ ការធ្វើសាក្សី យើងចង់ឲ្យអតីភិជន យល់ព្រម​បញ្ចេញឈ្មោះ លោក ឬ លោកស្រី ក្នុងវិឌីអូ សាក្សី

បើសិនចូលរួមមិតយោបល់ ក្នុងវេទិការសាធារណ សំរាប់បញេ្ចញព័ត៏មានបុគ្គល អ្នកអាចជ្រើសរើស យកការមានមិតយោបល់ទាំងនោះបាន ។

បើសិនលោកអ្នកចង់ដកយកចេញ​ព័ត៏មានផ្ទាល់ខ្លួនចេញ​ដែលមានបង្ហាញ ក្នុងគេហ្ឋ ទំព័ររបស់ ចន នីស មានចុះក្រោមទំព័រសាធារណសូមទាក់ទង មក  [email protected]

តើយើងប្រើព័ត៏មានរបស់អ្នកដោយវិធីណា

យើងអាចប្រើអាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល អាស័យប្រៃសណីយ ឬក៏លេខទូរសព្ទ ផ្ដល់ជូនអតីភិជន មានសម្ថតិភាពគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក បាន ឬក៏ជួបអ្នកបានតាម លក្ខណះ​ការបញ្ជាទិញ ផលិតផល ឬ ការបំពេញ រាល់ បញ្ហារ នៃ ការសកម្មភាពបំរើសេវាពាក់ពន្ឋ័ ជាមួយ អតីភិជន ។

យើងប្រហែលអាចប្រើអាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល របស់អ្នកទាក់ទង​ ដោយមានការផ្ដល់ជូនផលិតផល ថ្មី ការលក់ពិសេស មានលិខិត

បណ្ណ័ សា្រវជ្រាវ ទីផ្សារ និង ការអនុវត្ដន៏​ដល់អ្នកចែកចាយលក់ និង ទ្រង់ទ្រាយ របស់អ្នកនៃការប្រើគេហ្ឋទំពរ័ របស់ ចន​​​នីស ។

ទោះបីជាយ៉ាងក៏ដោយបើសិនអ្នក មិនចង់ទទួលយកទំនាក់ទំបងរៀបនឹងទេ អ្នកអាចមានលទ្ឋិភាព ទាក់ទងពេលណាមួយក៏បាន ហើយអ្នកនឹងមិនទាន់ទងតទៅទៀតទេ រហូត ទាល់តែអ្នក មានការកាម្ម៉ង់ទិញ ផលិតផល ។ ក្នុងករណីនេះ យើងនឹងបញ្ជូន​ព័ត៏មាន​អ្នកកាម្ម៉ង់ទិញ បញ្ជាក់វិញម្ដងទៀត​។

ជូនកាលយើងសួរឲ្យអ្នក ឆ្លើយសំនួរ តាមការធ្វើស្ទាប់ស្ទង់ ពេលបច្ចុប្បន្ន ឬក៏ពេល

អនាគត់ នៃផលិតផល ចន នីស ក៏ដូចជាម៉ោង​តាំងចិត្ដធ្វើ ទៅតាមឋាន និមួយៗ ក្នុងផែនការណ៏សំណង ។ ចូលរួមការធ្វើស្ទាប​ស្ទង់ តែងតែជាជំរើស ។ ការស្ទាបស្ទង់ឆ្លើយតបវិញមានតែ ប្រើប្រាស់ ប្រមូលរួមគ្នា ហើយនិងមិនភ្ជាប់គ្នា​ជាបុគ្គល ។

យើងអាចមានឪកាសចែករំលែកធ្វើការស្ទាបស្ទង់រួមគ្នា ជាមួយទិន្នន័យ របស់អ្នកដែលជាប់ទាក់ទងគ្នា និងដៃគូរអភិវឌ្ឍន៏​ក្នុងជួយសម្រូលដល់ការអភិវឌ្ឍន៏ ផលិតផលថ្មី និងបង្កើនសេវាដល់អតីភិជន ដើម្បីជាការពេញចិត្ដ ដល់អតីភិជន ។

ព័ត៏មានចែកចាយ​និងជំរើស

ចន នីស មិនមែនព័ត៏មានឈ្មួញកណ្ដាលទេ

យើងមិនមែនពាក់ពន្ឋ័ក្នុងការលក់រកផលកំរ៉ៃ ទាក់ទង ប្រើគេហ្ឋទំព័រ ទំលាប់ ការព្រឹត្ដិ ការទិញ យកលំនាំតាម ឬខាងប្រជាសាស្រ្ដ​ព័ត៏មាន នៃអតីភិជនរបស់យើង ដៃគូរឬ អ្នកប្រើប្រាស់ ។

យើងប្រើព័ត៏មានយើង ប្រមូលយក​អំពីដំណើរការរបស់អ្នក ការម្ម៉ង់ទិញ​បង់​កំរ៉ៃជើងសារ និងផ្ដល់ជូន ដ៏ប្រសើរ និងមានសេវាកម្មលក្ខណះ បុគ្គល

យើងនិងមិនប្រើឬចែករំលែក​ PII ផ្ដល់ដល់យើងតាម អនឡាញ ក្នុងការងារមិនពាក់ពន្ឋ័ ដល់ ការរបៀបរាប់ខាងលើ ដោយគ្មាន ឲ្យអ្នកដឹងជាមុន និងផ្ដល់ដល់អ្នកនូវជំរើស ។  យើងនឹងឲ្យអ្នកមានឪកាស​ប្រាប់ឲ្យយើងដឹង បើសិនអ្នក មិនចង់ រក សម្ភារះទីផ្សារដោយផ្ទាល់ អំពីយើង និង អ្វីៗ គ្រប់យ៉ាងធ្វើយើងមានកិតិយស យកនូវសំណើរ នេះ ។

ទីភ្នាក់ងារអ្នកផ្ដល់សេវា

យើងប្រើប្រាស់ភាគីទី៣ ដូចជាដឹកជញ្ជូន បំពេគបែបបទក្រុមហ៊ុន កាតគ្រេឌិត តាមដំណើរក្រុម​ឲ្យបង់ប្រាក់សំរាបបញ្ជូនទំនិញដល់អ្នក ។

យើងប្រើLive Chat ជូយអ្នកបើសិនអ្នកមានសំនួរ

 ខណ្ណះពេលដែប្រើគេហ្ឋទំព័រយើង ឬ បើអ្នកបានកាម្ម៉ង់ទិញ ។  

ពេលអ្នកជាវផលិតផលនិងប្រើប្រាស់គេហ្ឋទំព័រ​របស់អ្នក យើងចែករំលែកឈ្មោះរបស់អ្នក អាស័យដ្ឋាន លេខទូរសព្ទ អ៊ីម៉ែល បើសិនមានភាពចាំបាច់ ដល់ភាគីទីបី ផ្ដល់សេវាកម្ម

ភាគីទីបី ហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ ព័ត៏មានបុគ្គលរបស់អ្នកទេ សំរាប់គោលបំណងនៃការ ចុះថ្លៃពិសេស ឬ គោលបំណងណាមួយក៏ដោយ នូវអ្វីមានភាពចាំបាច់ផ្ដល់យើង ។

អន្ដរកាលធ្វើធុរកិច្ច

ក្នុងព្រឹតិ្ដការណ៏របស់ ចន​នីស ធ្វើទៅតាមរយះនៃ

អន្ដរកាលធ្វើធុរះកិច្ច​ដូចជាទទួលបាន

ការរួបរួមចូលគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃ ឬ លក់ ទាំងអស់ឬ ទំហ៊ុំនៃទ្រព្យសម្បត្ដិ ព័ត៍មាន បុគ្គលទំនងក្លាយ ការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្ដិ ​

អ្នកនិង កំណត់សម្គាល់តាមរយះអ៊ីម៉ែល ឬ មនុស្សសំខាន់​ក្នុងគេហ្ឋទំព័រ របស់ អ្នក ដូចផ្លាស់ប្ដូរភាពជាម្ចាស់ ឬ គ្រប់គ្រង​ព័ត៍មានបុគ្គលរបស់អ្នក  ក៏ដូចជាការជ្រើសរើស ព័ត៍មានបុគ្គល ។

ការបដិសេធ ស្របច្បាប់

បន្ថែមតាមកាលទេស​នៃការរៀបរាប់ខាងលើ ចន នីស អាចបង្ហាញឬ​បញ្ចេញ ព័ត៍មានពេលយើង ក្នុងភាពល្អសមរ្យម ជឿថា ធ្វើមានហេតុ ចាំបាច់ ឆ្លើយតបជាមួយផ្លូវច្បាប់ ប្រពន្ឋ័ បន្ដទៅតាមបញ្ជារបស់តុលាការ ឬ មានសេវា​របស់យើង តាម គេហ្ឋទំព័រ ​អនុវត្ដន៏​ឬ ធ្វើក្រម នៃអ្នកប្រើ បានព្រមព្រៀង ការពារ សិទ្ឋិ ទ្រព្យសម្បត្ដិ ឬ សុវត្ថិភាព នៃ

គេហ្ឋទំព័រដល់អ្នកប្រើប្រាស់​របស់យើង ឬ អ្នកដ៏ទៃ ។

ភ្ជាប់ទៅគេហ្ឋទំព័រដ៏ទៃទៀត

នេះជាគេហ្ឋទំព័ររបស់ ចន នីស មានភ្ជាប់ជាមួយគេហ្ឋទំព័រផ្សេងទៀត ដែលមិនមែនជារបស់ឬ​គ្រប់គ្រងដោយ ចន នីសទេ

 សូមជ្រាបថាចន នីសមិនទទួលខុសត្រូវជាម្ចាស់កម្មសិទិ្ឋ នៃការប្រើដូចគេហ្ឋទំព័រដ៏ទៃទេ

យើងជំរុញឲ្យអ្នកមានការយល់ដឹង​ ពេលឈប់ប្រើ ចាកចេញ ពីគេហ្ឋទំព័រ និង អាន​អំពីគោលការណ៏ ឯកជន និយមួយៗ នៅ គ្រប់គេហ្ឋទំព័រ ប្រមូលយកព័ត៏មានផ្ទាល់ខ្លួន ។

នេះជាគោលការឯកជនដែលប្រមូលព័ត៍មានដោយ គេហ្ឋទំព័រចន នីស

បណ្ដាញព័ត៍មានសង្គម ផ្សព្វយផ្សាយ

គេហ្ឋទំព័ររបស់យើងរួមមានព័ត៍មានសង្គម ពិសេស ដូចជាហ្វេសបុក ខាងក្រោម និងការផ្សព្វផ្សាយ ដូចជាការចែករំលែក ឬ ការឆ្លងឆ្លើយ កម្មវិធីតូច ដែលគ្រប់គ្រងដោយគេហ្ឋទំព័រយើង ។

លក្ខណះពិសេសអាចប្រមូលយក​ អាស័យដ្ឋាន​IPរបស់អ្នក ដែលនៅគ្រប់ទំព័រអ្នកចូលអានលើគេហ្ឋទំព័ររបស់យើង អាចបង្កើត ជាសិស្បះទៅតាម

សម្ថតិភាព ពិសេស តួនាទីសមរ្យ ។

ព័ត៍មានសង្គម មានលក្ខណះពិសេស​និងផ្សាព្វផ្សាយ​ទាំងរៀបចំដោយភាគីទីបី ឬរៀបចំដោយផ្ទាល់លើគេហ្ឋទំព័ររបស់យើង

ការធ្វើអន្ដរកម្ម របស់អ្នកជាមួយលក្ខណះពិសេសគឺគ្រប់គ្រងគោលការណ៏ឯកជនដែលបានផ្ដល់ជូនដោយ​ក្រុមហ៊ុន ។

តាមដានព័ត៍មាន

 ក្រុមហ៊ុន ចន នីសមិន​តាមដានអ្នកប្រើប្រាស់គេហ្ឋទំព័រ សកម្មភាពអនឡាញ ឬភាគណាមួយដែលប្រើប្រាស់គេហ្ឋទំព័រ ចន នីស

ចូលក្នងឯកសារ

ក៏ដូចជាគ្រប់គេហ្ឋទំព័ររបស់ចន នីស រក្សាទុកតាមដានព័ត៍មានពិតប្រាកដ គ្រប់ពេលវេលានរណាដែលបានចូលក្នុងគេហ្ឋទំព័រ

គ្រប់គេហ្ឋទំព័រដែលបានពិនិត្យមើលលើវេបសេវវើរបស់យើង រក្សាទុកក្នុងអាស័យដ្ឋាន IP ប្រពន្ឋ័ប្រតិបត្ដិការណ៏ មានវើសិនប្រូវើ​និងមានឈ្មោះទំព័រពិនិត្យមើល

យើងប្រើភាគីទីបីតាមដា្ននសេវាកម្មតាមដាន​បចេ្ចកវិទ្យា​តាម​ដាន​មិនមែនព័ត៍មានបុគ្គល អំពីអ្នកចូលមើលគេហ្ឋទំព័ររបស់យើង

នេះព័ត៍មានមិនពាកពន្ឋ័ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាក់លាក់និង បន្ដការប្រើរួមគ្នាសំខាន់ បង្កើនតាមដាន គេហ្ឋទំព័រ របស់​ចន នីស ។

Cookies

Cookies  ជាកន្លែងមួយតូចនៃព័ត៍មានដែលរក្សាទុកដោយ browser លើកុំព្យួទ័រ​ hard drive របស់អ្នក ។​

គេហ្ឋទំព័ររបស់ចន នីស ប្រើcookies សំរាប់ លួចយកគោលបំណង តែមួយប្លែកពីគេ ទទួលស្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង និងធានាព័ត៍មានបុគ្គល ។ 

យើងក៏ប្រើ cookies ដើម្បីតាមដាន​កាម្មង៉ របស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់​ស្នើរការចូលម្ដងទៀតទេ ឬ ក៏ពិនិត្យឡើងវិញនូវ Password ឬ ព័ត៍មានបុគ្គល​លើទំព័រនិមួយៗ ។

ជាជាងការរក្សាទុកនូវព័ត៍មាននេះserver របស់ ចន​នីស Cookies គឺរក្សាក្នុង computer និងយ៉ាងសកម្មពេលអ្នកចូលមើលគេហ្ឋទំព័រ របស់ ចន នីស ។

ភាពឯកជនរបស់អ្នក​និងសន្ដិសុខមិនសម្រុះសម្រួលពេលអ្នក ព្រមទទួលយក Cookies ពីគេហ្ឋទំព័ររបស់ ចន នីស ។

គ្មាននរណាមានសិទ្ឋិទទួលព័ត៍មានលើកលេងតែ ចន នីស ។

បច្ចេកវិទ្យាតាមដានភាគីទីបី​

មានដៃគូរធ្វើការរកស៊ីរបស់យើងមួយចំនួនប្រើ cookies និងវេបភ្លើងសញ្ញាលើគេហ្ឋទំព័ររបស់យើង

យើងមិនមានសិទិ្ឋឬគ្រប់គ្រតាមដានភាគីទីបីទេ

សំអាត Gifs ​(Web Beacons/WebBugs)

យើងអាចជួលអ្នកជំនាញ

បច្ចេកវិទ្យា software ហៅថា​សំអាត Gifs ( Aka Web Beacons / Web Bugs ) ដែលជួយដល់អ្នក រៀបចំ មាត៍ការរឿងកាន់តែប្រសើរ លើគេហ្ឋទំព័រ ដោយជម្រាបមកយើងវិញថា តើមានមាត៍ការអ្វីមានប្រសិទ្ឋិភាព ។

Clear gifs ជាក្រាសហ្វិចមួយតូចមាន

អត្ដសញ្ញាណ​ខុសមិនដូចគេ ស្រដៀងក្នុងតួរនាទីCookies និង ប្រើតាមដាន​ចលនាអ្នកប្រើWeb ​។

ក្នុងការផ្ទុយគ្នា​ទៅនឹងcookies មានរក្សាទុកក្នុងcomputer hard drive សំអាត gifs គឺបង្កប់មើលមិនឃើញ​លើទំព័រអំពីទំហ៊ុំនៃ កុំឡុងពេល ចុងប្រយោគ ។​

យើងមិនបង្រួមបព័ត៍មានប្រមូលដោយ សំអាតgifs ដល់អតីភិជនរបស់យើង មានព័ត៍មានបុគ្គល ។  

យើងអាចប្រើសំអាត ​gifs ក្នុង HTML-ជាមូលដា្ឋន​អ៊ីម៉ែល ឲ្យយើងដឹងបានទួទលអ៊ីម៉ែល ។

នេះអនុញ្ញាត្ដិឲ្យយើង​វាស់ស្ទងនូវប្រសិទ្វិភាព​នៃទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដ និងប្រសិទិ្ឋភាពនៃយុទ្វនាការទីផ្សាររបស់យើង ។

បើសិនអ្នកចូលចិត្ដ​ opt-out អ៊ីម៉ែលទាំងនោះ​សូមមើលរបៀប​ “ តើយើងប្រើព័ត៍មានរបស់អ្នកបានរបៀបណា”

Flash Cookies

យើងមិនប្រើ Flash cookies ប្រមូលយកនិងរក្សាទុកព័ត៍មាន ។

ការរក្សាទុកទិន្ន័យ

យើងនិងរក្សាទុកព័ត៍មានរបស់អ្នកសិនរហូតទាល់តែគណីរបស់អ្នកដំណើរការ ត្រូវការផ្ដល់ជូនសេវាកម្ម និងប្រើព័ត៍មានរបស់អ្នក​ចំបាច់ឆ្លើយតប ជាមួយ តម្រូវការស្របច្បាប់ ដោះស្រាយ​ជម្លោះ កិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើង ។

គោលការណ៏អ៊ីម៉ែល  « opt out »

យើងប្រើអាចប្រើអ៊ីម៉ែល​របស់អ្នក​ផ្ដល់ព័ត៍មានទាក់ទងអ្នកដូចខាងក្រោម ។

១ ចុះឈ្មោះអ្នកប្រើ( រួមមានការបញ្ជាក់​គណីដែលចុះបញ្ជី) ;

២ កំណត់សម្គាល់ លក្ខណះការបញ្ជាទិញនិងដឹកជញ្ជូន

៣ ធ្វើការស្ទាបស្ទង់ជាទីពេគចិត្ដរបស់អតីភិជនអនឡាញ

៤ មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅគេហ្ឋទំព័របន្ថែមផលិតផលថ្មី ឬ សេវាកម្ម

៥ ការចុះថ្លៃពិសេសនិងសម្ភារះទីផ្សារយើងគិតមានប្រយោជន៏ដល់អ្នកច្រើន

បើសិនអ្នកមិនចង់បានទទួលព័ត៍មានអំពីផលិតផល ឬ សេវាកម្ម យើងគិតថា​មានការចាប់អាម្មរណ៏ អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរកំណត់សម្គាល់ជំរើស​ក្នុងគណីរបស់អ្នកដែលបានបង្កើត

បើសិន អ្នកមិនចង់ទទួលព័ត៍មានតាមអ៊ីម៉ែលទាំងនេះអ្នកអាច​ចុច តាម opt-Out  ចុច opt ភ្ជាប់ ឬក៏ឲ្យ អាស័យ អ៊ីម៉ែល: [email protected]  ឬ ធ្វើតាមការណែនាំដូចតទៅ ក្នុងទំនាក់ទំនងអ៊ីម៉ែល

ការព័ត៍មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្រុមហ៊ុនចន នីសមានការតាំងចិត្ដធានា​សន្ដិសុខព័ត៍មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្នក ការពារកុំឲ្យមានអ្នកផេ្សងចូលមើល ឬ​បន្ដរក្សាទិន្ន័យឯកជន និងធានាសមរ្យម​ ប្រើព័ត៍មាន យើងបានចុះតាម ប្រពន្ឋ័អេឡិចទ្រនិច និតិវិធីខាងការចាត់ការ ការពារ​និងធានា ព័ត៍មាន យើងបានប្រមូល អនឡាញ ។ យើង ជំនួសជាអាទីភាព​ការពារ អត្ដសញ្ញាណ ព័ត៍មានបុគ្គល និងវាសវែងហេតុផល ពាណិជ្ជកម្ម ប្រាកដការពារព័ត៍មាន

​ដូចនេះ៕  

គេហ្ឋទំព័រក្រុមហ៊ុនបានធានាដល់ការប្រើប្រាស់ មាន ស្រទាប់ស្ដុក ( SSL) តុបតែង​ផ្ទេរ ដែលដឹងព័ត៍មាន  ដូចគណីរបស់អ្នក ពាក្យសម្ងាត់​និង ព័ត៍មាន អំពីការបង់ប្រាក់​រួម ព័ត៍មានកាតគ្រេឌិត ចេញពីវេបbrowser របស់ Web server របស់យើង ។

មានតែលេខ៤ខ្ទង់នៃកាតគ្រេឌិត​និងបង្ហាញក្នុងគណីរបសអ្នក ។

ពេលអ្នកធ្វើការបញ្ជារទិញជាមួយយើង អ្នកមានឪកាស ជ្រើសរើស​បើសិនអ្នកចង់ប្រាថ្នា​បានកាតគ្រេឌិត រក្សាទុកក្នុងប្រពន្ឋ័របស់យើង ។

អ្នកផ្ញើរអ៊ីម៉ែល មកយើងមិនប្រាកដថាធានារហូតទាល់តែប្រាប់អំពីការធានាសនិ្ដសុខដែល និង មានកុំឡុងពេល បញ្ចូនព័ត៍មាន ។ សំរាប់ហេតុនេះយើងស៊ុំឲ្យអ្នកមិនចំបាច់ផ្ញើរ ព័ត៍មានសម្ងាត់ ដូចជា​លេខកាតគ្រេឌិត ឬ លេខគណីមកយើងតាមរយះអ៊ីម៉ែល  

ដូចគ្នាSSL ជាពិធីសារសកម្ម

អស្ចារ្យ​នៃគេហ្ឋទំព័ររបស់ ចន នីស និងការពារកុំ

ឲ្យមានអ្នកហែក យកប្រើប្រាស់មិនមាន

ការអនុញ្ញាត្ដិ ពីអ្នកមានការរបាំងមុខ ដូចជា ក្នុងគេហ្ឋទំព័ររបស់យើង ក្នុងខណ្ណះពេលអ្នក ចូល ក្នុង គណីរបស់ខ្លួន ។ នេះមានលក្ខណះពេញលេញ តាមរយះ​ វិញ្ញាបមបត្រ័ “digital” ដែលគឺមិនអាចបំភេ្លចបាន សារអេឡិចទ្រិច “អត្ដសញ្ញាណបន័”

បើសិនមានគេហ្ឋទំព័រផ្សេងទៀត មានភាពជឿនលឿន ស្គាល់គេហ្ឋទំព័រខ្លួនឯង វេបbrowser និងបង្ហាញ ជាការព្រមាន ចង្អុលថា មិនមានបញ្ហារ ជា មួយ digital ចេញវិញ្ញាបមបត្រ័ដោយក្រុមហ៊ុន ចន​នីស សំរាប់គេហ្ឋទំព័ររបស់ខ្លួន ។ បើសិនជាអ្នក ឃើញមានការព្រមានលើគេហ្ឋទំព័រនេះ សូមកុំចូល ។

​ជាទួទៅយើងតែងតែទទួលយកទៅតាមស្ដង់ដា​សហគ្រាសការពារព័ត៍មានបុគ្គល បានបញ្ជូនមក  ទាំងពីរកុំឡុងពេលការផ្ទេរ និងពេលបានទទួលយក ។   

មិនមានវិធីសាស្រ្ដណា នៃផ្ទេរលើអ៊ីនធើណែត ឬវិធីសាស្រ្ដនៃការរក្សាទុកតាមអេឡិចទ្រិច ទទួលយកមានន័យថាការពារព័ត៍មានបុគ្គល​តែយើងមិនធានាសន្ដិសុខពិតប្រាកដទេ ។

បើសិនអ្នកមានសំនួរអ្វីអំពីសន្ដិសុខលើគេហ្ឋទំព័រអ្នកអាចផ្ញើរ អ៊ីម៉ែល មកយើងតាមរយះ[email protected]

ធ្វើបច្ចប្បន្នភាពព័ត៍មានបុគ្គល

ពេញចិត្ដអតីភិជន និងអ្នកចែកចាយលក់ អាចធ្វើបច្ចប្បន្នភាពឬ កែរតម្រូវព័ត៍មានបុគ្គលរបស់គេ​ពេលណាក៏បានគ្រាន់តែចូលមកកាន់ “My Profile”ផ្នែកគេហ្ឋទំព័ររបស់ ចន នីស

បើសិនអ្នកចង់លុបចោលឬកែរព័ត៍មានរបស់អ្នក សូមបំពេញទម្រង់ដែលមានការជួយពីអ្នកទទួលភ្ញៀវ​តុខាងមុខ តាមរយះ Joffice ឬទាក់ទងលេខទូរសព្ទ

សំណើរសុំនិងមានការឆ្លើយតបវិញរយះពេល៣០ថ្ងៃ​​នៃការសុំ

គោលការណ៏កុមារ

គេហ្ឋទំព័រគឺមិនមែនសំរាប់កុមារប្រើប្រាស់ទេ និងកុមារនៅក្រោមអាយុ ១៣ ឆ្នាំ មិនអនុញ្ញាត្ដិ ឲ្យប្រើគេហ្ឋទំព័រ និង មិនគួរមានការបញ្ជូនព័ត៍មានបុគ្គល​មកយើងទេ ។ យើងមិនដឹងឮព័ត៍មានទីផ្សារពីកុមារ ឬ ជាការពេញចិត្ដពីកុមារក្រោមអាយុ១៣ ឆ្នាំ ។

 ផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៏ឯកជន

បើសិនជាយើងសម្រេសចិត្ដផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៏ឯកជននិងចុះបង្ហោះព័ត៍មាននៅក្នុងគេហ្ឋទំព័រ និងកន្លែងដ៏ទៃទៀតគិតថាមានភាពសមរ្យម ដូចនេះអ្នកត្រូវតែដឹងនូវព័ត៍មានអ្វីយើងបានប្រមូលយក របៀបយើងប្រើវា នៅក្រោមកាលទេសអ្វីក៏ដោយយើងបង្ហាញ ។

យើងពិនិត្យសិទ្ឋិ​បញ្ជាក់ក្នុងគោលការណ៏ឯកជន គ្រប់ពេល ដច្នេះសូមផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់ពេលញឹកញាប់

បើសិនយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្ភារះនៃគោលការណ៏ឯកជន​យើងនិងកំណត់អ្នកនៅទីនេះ តាមអ៊ីម៉ែល ឬ ដោយការកំណត់ចំណាំលើគេហ្ឋទំព័ររបស់យើង កុំឡុងពេលការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានប្រសិទិ្ឋភាព។