ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ

KEY INGREDIENTS

Jeunesse Global Revitablu Supplement

Blue-Green Algae

Sourced from Oregon’s pristine Upper Klamath Lake, blue-green algae is world-renowned as one of the most nutrient-dense foods on the planet.
Jeunesse Global Revitablu Supplement

Sea Buckthorn Berry

Native to the Tibetan Plateau, sea buckthorn is a tart, orange berry that has been used for more than 1,300 years
Jeunesse Global Revitablu Supplement

Aloe Vera

Grown in tropical climates around the globe, aloe vera has been used for almost 6,000 years for its wellness benefits.

TESTIMONIALS

Jeunesse Global Revitablu testimonial

I started taking RevitaBlū during a business trip abroad. Even though I should have been exhausted with all the nonstop traveling and back-to-back meetings, I started to feel more strength. With RevitaBlū, I now get quality sleep and wake up feeling refreshed and ready to take on my day.

Billy Teoh

Double Diamond Director

Jeunesse Global Revitablu testimonial

I’m usually a very late sleeper. Since I’ve started taking RevitaBlū, I wake up much earlier, but feel totally refreshed. It's now quality sleep.

Peggie Leong

Emerald Director

I tried RevitaBlū for 2 weeks and noticed that I fall asleep and sleep better. It's been a long time since I've felt this good!

Risa Tung

Jeunesse Staff

Jeunesse Global Corporate logo

RevitaBlū is part of the Y.E.S. Youth Enhancement System™


ស្វែងយល់បន្ថែម